1. வெப்பமண்டல ஈரப்பத பசுமை காடுகள்
  2. உலர் வலய பசுமை காடுகள்
  3. இடைநிலை பசுமை காடுகள்
  4. மலையுடன் கூடிய வறண்ட மண்டல காடுகள்
  5. மலையுடன் கூடிய ஈரப்பத மண்டல காடுகள்
  6. முட்கள் மற்றும் புதர்கள்

புகைப்படம்: தருஷி பிடிகல