இலங்கையில் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சியான பம்பரகந்த. புகைப்படம்: சாமல் சாயுரங்கா