சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் வகையில் பொதுவெளியில் கைவிடப்பட்ட முகக்கவசங்கள். புகைப்படங்கள்: தருஷி பிடிகல, அயோத்யா கிரியெல்ல