வண்ணத்துப்பூச்சி ஒன்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி: புகைப்படங்கள்: தருஷி பிடிகல